5 клас Історія України

УРОК № 2

Тема. Історичні джерела.

Мета: дати початкове уявлення про історичні джерела та їхні види; ознайомити учнів з тим, як відбувається відлік часу в історії; розпочати формування первинних хронологіч­них умінь; розвивати в учнів інтерес до історії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

2. Відлік часу в історії.

IV. Арабські й римські цифри.

V. Закріплення нових знань учнів

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель привертає увагу учнів до назви розділу 1 у підручнику, інформує їх про початок вивчення першої теми курсу, форми і термін проведення тематичного оцінювання. Після цього повідомляє тему й основні завдання уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання.

1) Пригадайте значення слів сьогодення і минуле.

2) Як називають людей, котрі досліджують історію?

3) Поясніть, чим займаються історики.

4) Звідки, на вашу думку, історики дізнаються про життя народів у далекому минулому?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історичні джерела.

Розповідь учителя.

За час свого існування на нашій планеті людство залишило чимало «слідів» своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх, вивча­ють і намагаються якнайвірогідніше відтворити життя людей у мину­лому. Ці «сліди» людської життєдіяльності називають історичними джерелами. Учитель записує цей термін на дошці. Далі він розкриває його значення (історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства) і при­вертає увагу учнів до схеми.

Види історичних джерел

Познайомити учнів з видами історичних джерел доцільно шля­хом коментованого читання відповідного фрагмента підручника [1,с. 10—11] і розгляду ілюстрацій.

Запитання.

4. Наведіть приклади речових історичних джерел.

5. Які джерела з’являлися раніше — писемні чи усні? Поясніть.

6. Чому для того, щоб вивчити минуле, необхідно поєднувати ін­формацію з різних джерел?

7. Визначте, до яких видів історичних джерел належать пред­ставлені предмети. (Учитель демонструє учням підготовлені зразки історичних джерел.)

2. Відлік часу в історії.

Розповідь учителя.

Досить часто можна почути висловлювання: сьогодні урочис­та дата», «Дата його народження». Що означає слово дата. Це точний календарний час будь-якої події. (Учитель привертає увагу учнів до стінного календаря.) Дата включає день, місяці, і рік певної події.

5) Назвіть дату й місце свого народження.

Дата вашого народження, продовжує вчитель,— це історичний факт, який належить до минулого. Будь-який історичний факт від­бувся в певному місці або у просторі. Дата нашого народження — це початок вашої історії. День, місяць і рік нашого народження — цечас, а місце вашого народження — це простір. Історія містить роз­повіді істориків про дії людей, як вони жили і діяли в певному часі й просторі.

Простір як місцевість, що існує сьогодні, ми можемо побачити. Той простір, який існував на наших землях у минулому, відображає історична карта, про яку розповідатиметься на наступному уроці. Час побачити не можна. У який спосіб люди відкрили існування часу й розпочали його вимірювати? Імовірно, це відбулося в результаті їхніх спостережень за навколишнім світом. День поступається ночі, а після неї розпочинається новий день. Після літа настає осінь, потім зима, весна і знову літо. Саме такі спостереження явищ, які постійно повторювалися в природі, дозволили людям установити тривалість року й поділити його на 12 місяців, а кожен місяць — на дні. Так ви­ник календар, який поділяв час на дні, місяці та роки.

Календарі дозволяють упорядковувати окремі факти, установити, яка подія відбулася раніше, а яка пізніше. Історикам визначати час певних подій або їх дати допомагає наука хронологія.

Упорядкувати події і відобразити їх послідовність допоможе стріч­ка часу. (Учитель креслить її на дошці.) Це пряма лінія, поділена по­перечними рисками на відрізки, які відповідають певній кількості років.

Учні працюють зі стрічкою часу у своїх зошитах. За допомогою вчителя учні позначають на стрічці часу дату свого народження й най­важливіші події життя: коли пішли до дитячого садочка, скільки пе­ребували в садочку, коли вступили до школи, скільки в ній навчають­ся. Усі ці події охоплюють близько десяти років. Сформувавши в учнів уявлення про поняття десятиліття, учитель переходить до поняття століття.

Запитання і завдання.

1.Скільки років вашим батькам? Хто з них старший і на скільки років?

Яка різниця у віці бабусі й мами?

2. Позначте на стрічці часу дати народження ваших батьків, ді­дуся і бабусі.

Систематизуючи й поглиблюючи відповіді учнів, учитель під­водить їх до розуміння поняття століття. Історична тривалість цього періоду відповідає трьом поколінням — дідуся, батька та онука. Історики вимірюють час століттями, які скорочено позна­чають ст. Десять століть становлять тисячоліття, яке скорочено по­значають тис.

Використовуючи наведену таблицю, учитель пояснює, як визна­чаються століття за роками. Якщо в чотирицифровому числі після перших двох цифр стоять два нулі, то перші дві Цифри відповідають століттю: 1200 рік — 12 століття, 1300 рік — 13 століття. Але якщо замість нулів буде будь-яка інша цифра, то це дата наступного століт­тя. Наприклад, 1201 рік — 13 століття, 1340 рік — 14 століття. Так само визначається століття за датою з трьох цифр: 800 рік — 8 століт­тя, а 801 рік — 9 століття.

Як рахують роки в межах століття