Зміст

1. Первiсне суспiльство i першi державнi утворення на територiї України

1.1. Початок формування людської цивiлiзацiї на територiї України

1.2. Скiфо-сарматська доба. Античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я

1.3. Схiднi слов’яни в VI—ХI ст.

2.1. Походження Давньоруської держави

2.2. Виникнення i становлення Давньоруської держави (кiнець IХ — кiнець Х ст.)

5.1. Феномен козацтва: генезис, характернi ознаки та особливостi

5.2. Запорозька Сiч

5.3. Козацько-селянськi повстання наприкiнцi XVI — на початку XVII ст.

5.4. Козацтво як впливовий чинник мiжнародного життя

6. Українська нацiональна революцiя

6.1. Причини, характер, перiодизацiя революції

6.2. Розгортання нацiонально-визвольної вiйни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

6.3. Утворення Української гетьманської держави

6.4. Громадянська вiйна і подiл козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

7.2. Колонiальна полiтика Росiйської iмперiї щодо України у XVIII ст.

7.3. Правобережна Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

7.4. Соцiально-економiчний розвиток наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

7.5. Культура України наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

9. Україна в другiй половинi ХIХ ст.

9.1. Модернiзацiйнi процеси в Росiйськiй iмперiї та Україна

9.2. Суспiльнi течiї і рухи другої половини ХIХ ст.

9.3. Соцiально-економiчний розвиток у пореформений перiод

9.4. Українська культура в другiй половинi ХIХ ст.

10. Україна на початку ХХ ст.

10.1. Соцiально-економiчний розвиток на початку ХХ ст.

10.2. Нацiональний рух на початку ХХ ст.

10.3. Україна в період першої росiйської революцiї 1905—1907 рр.

10.4. Україна в роки третьочервневої монархiї (серпень 1907 — липень 1914 р.)

11. Українська нацiонально-демократична революцiя (1917—1920)

11.6. Захiдноукраїнська Народна Республiка

11.7. Полiтика радянської влади в Українi 1919 р.

11.8. Україна в другiй половинi 1919 — на початку 1920 р.

11.9. Радянсько-польська вiйна та Україна

12. Україна в складi СРСР (1922—1939)

12.1. УСРР на початку 20-х років

12.2. Нова економiчна полiтика

12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежностi

12.4. Індустрiалiзацiя: завдання, труднощi, характернi ознаки, особливостi і наслiдки

12.7. Полiтика коренiзацiї: українiзацiя i розвиток нацiональних меншин

12.8. Україна i процес формування тоталiтарного режиму в СРСР

13. Захiдно-українськi землi в 20—30-ті роки

13.1. Українськi землi в складi Польщi

13.2. Українськi землi в складi Румунiї

13.3. Українськi землi в складi Чехословаччини

14. Україна в роки Другої свiтової вiйни (1939—1945)

14.1. Українське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi Другої свiтової вiйни. Проголошення автономiї Карпатської України

14.2. Роль «українського питання» в нiмецько-радянському зближеннi. Пакт Молотова—Рiббентропа

14.3. Входження захiдноукраїнських земель до складу СРСР

14.4. Напад Нiмеччини на СРСР, невдачi Червоної армiї в боях на територiї України 1941—1942 рр.

14.5. Мiсце України у планах фашистiв

14.6. Встановлення фашистського окупацiйного режиму

14.7. Радянський партизанський рух на окупованiй територiї України

14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр.

14.9. Визволення України

15. Повоєнна вiдбудова i розвиток України в 1945 — серединi 50-х рокiв

15.1. Повоєннi адмiнiстративно - територiальнi змiни

15.2. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть УРСР

15.3. Особливостi процесу вiдбудови народного господарства України

15.4. Рiвень життя і побуту населення

15.5. Радянiзацiя захiдних областей України

15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

15.7. Масовi репресiї радянського режиму проти населення Захiдної України. Операцiя «Вiсла»

15.8. Культурно-iдеологiчнi процеси в Українi

16. Україна в умовах десталiнiзацiї (1956—1964)

16.1. Суспiльно-полiтичне життя і полiтична боротьба в УРСР

16.2. Соцiально-економiчний розвиток України

16.3. Духовне життя в Українi: основнi тенденцiї і характернi ознаки

18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України

19. Україна на шляху незалежностi

19.1. Стартовi умови розгортання державотворчого процесу

19.2. Становлення владних структур

19.3. Конституцiйний процес

19.4. Формування багатопартiйностi

19.5. На шляху творення нацiональної економiки (1991 — перша половина 1994 р.)

19.6. Реалiзацiя нового соцiально-економiчного реформацiйного курсу і його наслiдки (друга половина 1994 — 2005 р.)

19.7. Специфiка взаємодiї культури і суспiльства в умовах перехiдного перiоду

19.8. Основнi тенденцiї розвитку сучасної української культури

19.9. Характернi ознаки релiгiйного життя

19.10. Роль нацiональної ментальностi в життi суспiльства

19.11. Формування концепцiї зовнiшньополiтичного курсу

19.12. Альтернативнi варiанти геополiтичної орiєнтацiї України

19.13. Захiдний напрям зовнiшньої полiтикиПохожие записи:
  1. Станет ли Украина новой Элладой?
  2. Российский историк: Суд по Голодомору должен проходить в цирке
  3. Надії Савченко присвоїли звання «Герой України»
  4. Археологи определили настоящий возраст Стоунхенджа
  5. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси
  6. Музей історичних коштовностей України МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ
  7. Информационная спецоперация историков Священной римской империи германской нации против истории Ан